.สวัสดีครับ .ปศุสัตว์ดอยหลวง.ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน ...

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การตรวจประเมินโครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ

นายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการทั่วไป นางแสงจันทร์ พินิจ นักวิชาการสัตวบาล นายสัตวแพทย์เกียรติชัย อุนกาศ คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ออกตรวจสอบกลุ่มผู้เลี้ยงโคอำเภอดอยหลวง มีนายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีต่อคลิก

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เตรียมพร้อมการตรวจสอบธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ

นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง เตรียมความพร้อมเอกสารและเกษตรกรสมาชิกธนาคารโค กระบือ ตามพระราชดำริ ที่กรรมการตรวจสอบจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จะเข้ามาติดตามตรวจสอบในช่วง ๒๓-๒๗ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้ ตามมติที่ประชุมสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงรายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามอบแร่ธาตและเวชภัณฑ์


วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่ของสำนักปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒


เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คลิกอ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ร่วมการคัดเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสสัตว์นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ร่วมลงคะแนนในฐานะสมาชิกสหกรณ์ฯด้วย กิจกรรมนี่สหกรณ์ให้เบี้ยเลี้ยงผู้มาใช้สิทธ รายละ ๗๐๐ บาท ด้วย เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิก แต่ไม่ทราบว่าคณะกรรมการมีค่าตอบแทนมากแค่ไหน เห็นหลายคนที่สมัครลงทุนส่งเมล์หาเสียงกันน่าดู คนในกรมที่เป็นหัวหน้างานต่างๆที่ออกท้องที่ต่างจังหวัดมีโอกาสสูงเพราะมีคนรู้จัก ส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนอกจากจะหุ้นน้อยแล้วอยากเป็นกรรมการก็คงจะยาก ขอให้ผู้สมัครโชคดีทุกท่าน เมื่อได้คัดเลือกก็ทำหน้าที่อย่างดีโปร่งใส สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้สหกรณ์บริการสมาชิกได้อย่างเต็มที่ทั่วถึงครับ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนฯ ปี 2552


นายสุรพล บุญแปลง ประชุมซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยบูรณาการกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอดอยหลวง

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดแลละพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ สัตวบาล เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านออกปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในระหว่างวันที่ ๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา